Hei järjestökollegat,

 

kiitos hyvästä ja keskustelevasta kokouksesta toissapäivänä. Alla yleisluonteinen muistio tiedoksi, ja kuten sovimme, seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan doodlettamalla.

 

Lähetimme eilen sähköpostia UM:lle yhteisesti sovituista kysymyksistä, akuuteimpana maaliskuun viestinnän aamukahvi, ja palaamme asiaan heti, kun saamme vastauksen. Toistimme sähköpostissa myös tarpeen saada tietoa rahoitusinstrumentin vaatimuksista, ml. lälet, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Hyvää viikonloppua jo tässä vaiheessa toivotellen,

Roosa & Timo

 

Muistio

 

ot-järjestöjen kokous 2.2.2021 klo 13-14:35

 

paikalla: Timo Lappalainen/Fingo (pj.), Roosa Rantala/Suomen Lähetysseura (pj.), Janne Ronkainen/SASK, Outi Perähuhta/Suomen Pakolaisapu, Tupuna Mäntysaari/PeLa, Eeva Ervamaa/Plan, Hanna Matinpuro/Siemenpuu, Juha Vauhkonen/SASK, Kati Bjennes/CMI, Krista Brandt/SPR, Maikki Kuittinen/FIDA, Marjo Heinonen/Abilis, Anja Malm/Vammaiskumppanuus, Outi Hannula/Fingo, Piritta Rikkonen/KUA, Robert Salin/Solidaarisuus

 

1. Terveiset KEO-30 kokouksesta

Ot-järjestöille oli lähetetty viikko ennen kokousta muistiinpanot ot-järjestöjen pj:n ja KEO-30 kokouksesta, ja muistiinpanot käytiin yleisluonteisesti läpi. Täsmennyksenä vuosikeskustelujen osalta todettiin, että jokainen järjestö saa sähköpostilla tarkemman agendan. Kokouksen aikana muutama järjestö sai kokouskutsun ja samalla tiedon, että korona-analyysi pitää tuottaa myös kirjallisesti kokouksessa esitettävän suullisen analyysin lisäksi.

 

Todettiin UM-tapaamismuistion mukaisesti uudelleen, että roadshow on UM:n viestintäosaston vastuulla ja Fingo yhteistyökumppanina siinä, ja viestinnän aamukahvi voisi keskittyä ohjelmasta ja tuloksista viestimiseen. Fingon edustaja kertoi, että Fingo pyrkii tuomaan roadshow-ohjelmaan laajempaa viitekehystä sisältäen mm. kestävä kehitys ja eriarvoisuuden vähentäminen, kehitysyhteistyön tulokset ja merkitys sekä yritysten rooli kehitysyhteistyössä.

 

Välitettiin UM:n toive järjestöille yritysyhteistyöhön liittyen: toivotaan, että järjestöt ovat vuorostaan aloitteellisia ja miettivät konkreettisia esimerkkejä onnistumisista ja haasteista.

 

Kerrattiin UM-muistion mukaisesti, että läleistä tietoa mahdollisesti maaliskuussa ja lähtökohtana niiden osalta on, että lälet vahvistetaan UM:n instrumentin sisään. Todettiin, että ymmärretään kiire KEO-30:ssa, mutta järjestöjen kannalta tilanne on erittäin vaikea. Koronapandemia asettaa merkittäviä haasteita rahoitushakuun valmistautumiselle ja ohjeistusten ja vaatimusten myöhäinen saanti lisää painetta merkittävällä tavalla.

 

2. Omarahoitusosuus

Keskusteltiin laajemmin rahoitusinstrumentin joustavuudesta. Aiempien vuosien kokemus oli ollut, että instrumentti on jäykähkö ja ministeriö on haluton muuttamaan mm. omarahoitusosuuden osuutta keskustelunavauksista huolimatta. Pandemiatilanteessa joustavuus oli merkittävää ja helpohkoa hallintopäätöksellä. Fingo on teettänyt kaksi tutkimusta koronavaikutuksista ja toiseen tutkimukseen vastasi 36 järjestöä, joista yli 70% esitti omarahoitusosuuden poistoa. Esitettiin, että ministeriön kanssa voisi avata keskustelua omarahoitusosuuden muuttamisesta pidemmälläkin aikavälillä. Jos osuus pienenee, järjestöjen tasa-arvoisen kohtelun ja yhdenvertaisuuden turvaamiseksi vammaishankkeista vaaditun omarahoitusosuuden tulisi pienentyä samassa suhteessa kuin muista hankkeista vaaditun osuuden. Huomautettiin, että olisi selkeämpi puhua rahasta sen sijaan, että sekoitetaan mm. vapaaehtoistyötä omarahoitusosuuteen, mutta todettiin myös, että mm. erityissäätiöillä on omat järjestelyt omarahoitusosuuden kattamiseksi.

Pysyvä omarahoitusvelvoitteen alentaminen tai kohtuullistaminen on kuitenkin erillinen kysymyksensä ja akuutisti kartoitettiin kuluvan vuoden (2021) omarahoitusosuuden poistamisen tai kohtuullisen tarvetta.

 

Päätettiin: yhteinen toive oli, että omarahoitusosuuden poistoa tai vaihtoehtoisesti kohtuullistamista kannattaa valmistella vuoden 2021 osalta. Fingo valmistelee esitystä omarahoitusosuuden poistamisesta tai kohtuullistamisesta tälle vuodelle ja tuo luonnosehdotuksensa kommenteille.

 

3. Aamukahvit

 

Viestinnän aamukahvitilaisuutta pidettiin koronaan keskittyvää aamukahvia akuutimpana. Aiheena olisi ohjelmasta ja tuloksista viestiminen ja mahdollisesti ot-järjestöjen kontribuutiot 2022 tulosraporttiin. Keskusteltiin ot-järjestöjen mahdollisuudesta osallistua taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn kehitysyhteistyön tärkeydestä.

 

Todettiin, että kun UM:n toimintatapamuutos on valmistunut, olisi hyvä tietää siitä enemmän. Samoin pidemmän aikavälin aiheina Afrikka-strategian toteutus ja nexus ovat kiinnostavia. Todettiin, että yritysyhteistyönosalta on perustavanlaatuisia asioita ratkaistavana: mitkä ovat mm. ministeriön odotukset järjestöjen osalta sopeuttaa toimintaa yhteistyön edistämiseksi ja mitä yhteistyöltä odotetaan. Vientimarkkinoiden logiikka on erilainen kuin järjestöjen, ja näiden yhteensovittaminen on vaikeaa.

 

Todettiin, että ehdotuksia aamukahvien aiheiksi kertyy aina enemmän kuin niitä on yhden kauden aikana mahdollista toteuttaa. Tiedon siirto puheenjohtajuuksien vaihtuessa on siis tärkeää ja sitä varten Fingo selvittää arkistointipaikkaa OT-ryhmän asiakirjoille.  

 

Päätettiin: esitetään ministeriölle viestinnän aamukahvia järjestettäväksi maaliskuun lopussa. Pyydetään UM:n viestintäosastoa ja mahdollisesti muita ministeriössä aiheesta kiinnostuneita osallistumaan. Järjestöjen viestijät osallistuvat myös.

 

4. Kevään kumppanuusfoorumi

Aiemmin kokouksessa sivuttu nexus-teema voisi olla ajankohtainen. Todettiin kuitenkin, että KPT on valmistelemassa tutkimusta ja julkaisutilaisuutta siitä keväällä. Pidettiin tärkeänä, että järjestöt järjestävät oman kumppanuusfoorumin. Aiheita voi esittää avoimelle asiakirjapohjalle kokousten välissäkin.

 

Päätettiin: esitetään ulkoministeriölle kumppanuusfoorumin järjestämistä kesäkuun alussa ja täsmennetään tarkka aihe myöhemmin.

 

5. Muut asiat

Esitettiin, että Myanmarin tilanteesta voisi keskustella yhdessä niiden ot-järjestötoimijoiden kanssa, jotka toimivat maassa tällä hetkellä ja ehkä valmistelevat ohjelmaa toteutettavaksi siellä. Siemenpuun Timo Kuronen ylläpitää Myanmar-sähköpostilistaa, johon kannustettiin liittymään. Todettiin, että ei tiedetä mihin tilanne Myanmarissa johtaa. Tilanne on rauhallinen, mutta odottava. Todettiin, että kukin päivittää varmasti tilannetta vuosikeskusteluissa, ja Myanmar ei ole ainoa valtio, jossa on merkittäviä haasteita tällä hetkellä. Todettiin myös, että tämä on laajempikin kysymys hankevalmistelun osalta: miten UM harkitsee aloitteiden toteuttamiskelpoisuutta. Pohdittiin, tulisiko tämän tapaisista tilanteista, jotka vaativat instrumentin joustoa ja vaikeuttavat suunnittelua (pandemia, Myanmar) keskustella esim. aamukahvilla yhteisesti.

 

Ohjelmatukiohjeiden päivitystä koskien esitettiin toive, että puheenjohtajat kysyvät UM:ltä, mikä tilanne niiden osalta on tällä hetkellä.

 

Lopuksi kerrottiin, että Pj:t fasilitoivat yhteisen kysymyslistan ot-rahoitusinstrumentin ohjeista, jos ja kun kysymyksiä herää ohjeiden tultua julkisiksi.

 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään doodlettamalla.